Loe tar ansvar for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv

Loe har nå utarbeidet sin første ESG-rapport

Rapporten beskriver konsernets bærekraftstrategi. Denne tar i hovedsak for seg Loe Betongelementer AS og Loe Rørprodukter AS, men vil de kommende årene også inkludere alle Loe-bedrifter.

ESG rapportering

(Environmental, Social and Governance) er en metode som brukes til å vurdere selskapers påvirkning på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

Vår miljø- og bærekrafts profil står høyt på dagsordenen og vi ser vi at det i fremtiden også vil komme større krav til dokumentasjon og rapportering, både fra politisk hold og næringslivet selv.

For oss i Loe, som en stor aktør innenfor betongvareproduksjon ønsker vi å være tidlig ute og tydelige på at vi er med på å ta vi ansvar for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv.

Dette forteller eier og daglig leder i Loe Rørprodukter AS Lars Kristoffer Loe og  Prosjekt- og konstruksjonsansvarlig Frank Hvidsten i Loe Betongelementer AS.

fra venstre: Frank Hvidsten (ass. daglig leder i Loe Betongelementer AS), Lars Loe (daglig leder i Loe Rørprodukter AS) og Geir Høybråten (daglig leder i Loe Betongelementer AS)

ESG rapportering med klare mål

Loe sin ESG rapport er basert på NASDAQs rapporteringsguide og FNs bærekraftmål. Den er tilpasset våre aktiviteter, og skal fungere som et rammeverk for hvordan Loe opererer og tar beslutninger.Det skal fremover utarbeides en årlig ESG-rapport, som beskriver konsernets bærekraftstrategi, og måler bedriftene våre på faste parametere.

Kilder til utslipp

For å nevne noe har vi i Loe blant annet satt oss klare mål innen våre kilder til utslipp. Innen f.eks. transport jobber vi for å øke nyttelasten ved våre leveringer og er opptatt av å inneha en moderne bilpark og lastetrucker ved våre produksjonssteder. Loe vil i løpet av 2022 gå til innkjøp av vår første elektriske lastebil, for leveranser i byer og tettbygde strøk. Alle nyinnkjøpte personbiler skal heretter være elektriske og vår første elektriske stortruck er på plass allerede i 2021.

Som en del av våre bærekraftige investeringer skal Loe innen utgangen av 2023 supplere sin energibruk med minst to solcelle-anlegg. Anleggene skal ha en kapasitet på til sammen 300-400 MWh/år.

Miljøsertifiserte produksjonssteder

Lars Loe trekker også frem at alle produksjonsbedriftene i Loe i løpet av 2021 skal være miljøsertifisert iht. ISO-14001. Denne standarden legger opp til at man gjennomfører kontinuerlige forbedringer.

Miljødeklarering av produkter

Loe har også de siste årene gjort en stor jobb med utviklingen av en tredjepartsverifisert EPD generator, i samarbeid med Basal, Betongelementforeningen, Fabeko og NORSUS. Dette verktøyet gjør det mulig for Loe å utarbeide miljødeklarasjoner og livsløpsanalyser, og på den måten dokumentere miljøprofilen for sine produkter.