Prosjekteringstips

Vi har satt opp en sjekkliste med tips om hva som bør være med under prosjektering. Ved å bruke denne som hjelpemiddel, er det lettere å komme i gang og få utført prosjekter uten uventede problemer. Ønsker du en utskriftversjon med avhaking, kan denne lastes ned under.
Listen er laget ut fra Betongelementforeningen sine anbefalinger, vi anbefaler å studere Betongelementboken, denne går mer grundig inn i hvert punkt.

Kontakt gjerne vår prosjekt- og konstruksjonsavdeling for råd underveis.


Når kontakte oss?

Så tidlig som mulig, helst i prosjekteringsfasen. Gjøres dette kan vi begynne produksjonen av elementene til prosjektet, slik du som kunde får utnyttet fordelene med pre fab mest mulig.
 

Hvem skal gjøre hva?

Det er viktig å kartlegge hvem som gjør hva i et prosjekt.
 

Bruk

Hva skal bygget brukes til? Dette er avgjørende for utførelsen, det er forskjell på kravene på et fryserom og et datarom. Oppgi pålitelighetsklasse.


Estetiske krav

Er krav til overflate laget?
Er toleransekrav satt og er de i tilfelle gjennomtenkt? Hvordan skal kravene kontrolleres, og hva er referansen for avvik?

 

Belastninger

Er dette tilstrekkelig spesifisert i forhold til nyttelaster, egenlast fra vegger, påstøp og vindlaster?


Brannsikkerhet

Hvilke brannkrav gjelder for prosjektet? Er det satt opp at betongelementene skal fungere som brannvegg noe sted? Skal ståldetaljer beskyttes?

 

Isolering

Varme - er det angitt krav til varmeisolering ved isolasjonstykkelse eller krav til U-verdier?

Lyd - er det angitt krav? Krever disse gjennomføring av ekstra tiltak for å tilfredsstille luftlyd og trinnlyd kravene. Er gjennomføringer og tilslutninger tatt i betraktning med tanke på lydlekkasje.

Fukt - hva er ønsket; et- eller to-trinns fugeløsning i fasader? Er det krav til horisontale fuger? Skal det være innvendig fuger noe sted, i tilfelle hvor? Er lufting av fugene tatt hensyn til ved de beskrevne fugeløsningene?


Miljø

Hvilke miljøkrav gjelder for prosjektet?

 

Eksponeringsklasse

Hvilken eksponeringsklasse er gitt, er det gitt forskjellige klasser på de ulike delene av konstruksjonen? Konstruksjonens gitte levetid, vil få konsekvenser for levetiden.

 

Dimensjon

Er alle nødvendige mål angitt – høyder, spennvidder osv.? Er det noen spesielle begrensinger?

 

Stabilitet

Er det avstivende systemet vurdert? Kontroller foreslåtte løsning. Blir stabiliteten i montasjefasen ivaretatt?
 

Deformasjoner

Er overgang mellom lettvegger og dekkekonstruksjoner utført slik at utilsiktet pålasting unngås ved nedbøyning? Er påstøptykkelse og utførelse vurdert med tanke på oppbøyning av forspente dekker/bjelker? Er sandwichelementer forankret mot utbøying?

 

Innstøpningsgods

Skal det legges inn rør i elementene under montasjen? Hva med feste for heis? Er det ønsket spesielle spikerslag for vinduene? Er nødvendige utsparinger spesifisert?

 

Korrosjonsbeskyttelse

Er det sørget for at innstøpningsgods i elementene er sikret tilfredsstillende beskyttelse?
Skal noe etterbehandles? Er det gitt noen spesielle tiltak, er de påkrevd?

 

Modulprosjektering

Er det lagt opp aksesystem for modulprosjektering?

 

Standardelementer

Er det benyttet standardelementer der dette er mulig? Bruk av dette er kostnadsbesparende for prosjektet.

 

Variantbegrensning

Gir ønsket løsning et fornuftig antall av ulike varianter?

 

Transport

Er der adkomstmuligheter for mobilkraner og elementbiler?
 


Montasje

Er det nødvendig med spesielle tiltak som eks. bygging av anleggsveier, stempling av dekker, uvanlig montasje rekkefølge, avbrudd av montasjen eller bruk av mer enn en kran?

 

Omfang

Er det angitt hva som skal inngår i leveransen?
Følgende bør spesifiseres:
- utførelse av statiske beregninger. I hvilket omfang?
- tegnearbeid ut over produksjons- og montasjetegninger for elementene
- leveranse av spesifisert innstøpningsgods
- transport
- tørrmontasje
- fuging
- justering av dekker
- fugestøpning, med eller uten armering
- gysning
- understøpning
- sveising
- liming
- provisoriske eller permanente avstivinger
- avdekking av elementskjøter og eventuelt forskaling