Loe Betongelementer AS, en levende bedrift i utvikling

Skrevet den 15. mai 2013

Bedriftens tilsvar til kronikk: «Svikter Steinberg» den 14.5.2013 i avisen Eikerbladet.

Loe Betongelementer AS, en levende bedrift i utvikling

Vi ser med undring på Arne-Kr. Rørens kronikk i Eikerbladet 14. mai, der han går til frontalangrep på Nedre Eikers folkevalgte politikere og Loe Betongelementer AS. Det gis et bilde av en bedrift med de reneste vill vest-tilstander, både i driftsmåter og evne til etterlevelse av lovlig fattede vedtak. Det tegnes også et bilde der forholdet mellom bedrift og naboer er konfliktfylt.

Som en levende bedrift i god utvikling ønsker vi å komme med noen oppklarende momenter til Hr. Rørens fremstilling, og argumenter i forhold til kommunestyrets behandling den 15. mai. Bedriften har gjennom mange år arbeidet systematisk for en omregulering av Trollhullet, der formålet er å legge forholdene bedre til rette for gode naboforhold – samtidig som bedriften får mulighet for nødvendig og moderne lagringsforhold. Gjennom fremlagte forslag til reguleringsplan er alle forhold vel ivaretatt: støy, støv og trafikk mv. Et positivt vedtak om omregulering av trollhullet tar opp i seg rekkefølgebestemmelser, samferdselsanlegg, grøntstruktur og hensynsoner. Planen vil ikke føre til økt trafikk.  Planforslaget legger forholdene til rette for vesentlig bedring av opplevde støy og støvforhold – selv om de pr. i dag ligger innenfor de krav som er satt av Fylkesmannen og Kommunelegen.

Bedriften arbeider systematisk med Helse, Miljø og Sikkerhet, både internt og eksternt. Fylkesmannens miljøvernavdeling, Kommunelegen og Arbeidstilsynet har ført tilsyn med bedriften, og alle krav er innfridd med god margin. Det er gjennomført målinger i fht. støy og rystelser – også dette innenfor hva som skal forventes av en industriarbeidsplass av betydelig størrelse. Alle tilsyn, miljørapporter og målinger er gjort kjent for Hr. Røren, Steinberg Velforening og andre interesserte – og vi har valgt å holde en åpen profil i disse spørsmålene. Det er derfor feilaktige påstander som fremsettes om bedriften, og dens håndtering av miljøproblematikk. Likevel skal en så stor bedrift alltid være ydmyk nok til å lytte til forbedringstiltak – men fremtiden ligger ikke i arkivene. Der oppbevares kun historie.

For å bedre dette ytterligere har vi, sammen med naboer og folkevalgte, hatt en lang og grundig prosess – der dagens forslag til reguleringsplan er en omforent løsning som tilgodeser alle parter. Det har vært flere åpne møter med beboere, kommuneadministrasjon og bedrift som deltagere. Alle har fått komme med sine innvendinger, og planforslaget er endret i takt med dette. Alle naboer ble gjennom siste folkemøte (5.9.12) invitert til å besøke bedriften. Flere har benyttet dette tilbudet, og ser frem til en realisering av bedriftens planer. Loe Betongelementer AS opplever stadig oftere at naboer berømmer vårt arbeid med forbedringer på alle plan.

Bedriften opplever i dag gode naboforhold til majoriteten av Steinbergs befolkning. Som en stor og seriøs aktør i lokalsamfunnet forsøker vi å legge forholdene til rette for alle parter. Det er gjort store oppgraderinger av bygningsmasse og tomtearealer de seneste årene, og bedriften har oppjustert produksjonsvolumet så langt det er mulig på Steinberg.

Vi registrerer også en kritikk av at bedriften og Lars Loe som eier tjener penger – og at Nedre Eiker kommune ikke har skatteinntekter som følge av driften? Hva med skatteinntektene til alle ansatte, bosatt i kommunen? Nei, Loe-bedriftene går godt – og det er takket være en investeringsvillig eier som satser på utvikling og verdiskapning.

Kjøp av et stort næringsareal på Kløftefoss sikrer bedriften nødvendig mulighet for ekspansjon. I dagens konkurransesituasjon må bedrifter utvikles for fortsatt å følge med i markedet. Det er viktig for alle at det finnes investeringsvillige bedriftseiere, som sikrer nåværende og fremtidige arbeidsplasser. Både Nedre Eiker Kommune og innbyggere er tjent med slik satsing. For Loe Betongelementer AS har dette så langt resultert i større og mer langsiktige leveringsoppdrag med store aktører i norsk næringsliv. Det gir trygghet for arbeidsplassene.

Store industriarbeidsplasser skal ha skjerpede krav, spesielt ved grenser mot bo- og friluftsområder. Det kan være motstridende interesser mellom næring og rekreasjon, men det er viktig at alle ser de endringer og tiltak som gjøres for å redusere interessegapet. Loe Betongelementer AS har de senere år lagt ned betydelige ressurser i å modernisere drift, produksjon og bygninger for å utvikle en av kommunens største arbeidsplasser. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet, sammen med våre naboer. Reguleringsplanen som ble vedtatt i kommunestyret onsdag 15. mai vil være et viktig bidrag til dette.
 

 

Geir Høybråten                                                                          Vidar Uthne
Daglig leder                                                                               HR/HMS-ansvarlig Loe-konsernet 
                                                                                                     Artikkelforfatter